bip logo 1

PROGRAM SZKOŁY DLA EKOROZWOJU

Otrzymaliśmy międzynarodowy certyfikat "Zielonej Flagi".

16 września 2016 roku miało miejsce posiedzenie Kapituły Programu Szkół dla Ekozorwoju, podczas którego zatwierdzone zostały aplikacje o certyfikaty za rok szkolny2015/2016. Jesteśmy w gronie certyfikowanych placówek edukacyjnych:

http://ekoszkola.pl/media/filemanager/cetyfikat-2016/zf_1_rok_2016.pdf 

 

 

Program „Eco-Schools” służy podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Uczestniczy w nim kilkanaście tysięcy szkół i przedszkoli z całego świata. W Polsce rolę koordynatora pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, nadająca certyfikat „Zielonej Flagi”. Aby uzyskać certyfikat "Zielonej Flagi" cała społeczność naszego przedszkolna (dzieci, rodzice oraz pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni) włączyli się w szereg przedsięwzięć o charakterze ekologicznym, systematycznie działając na rzecz naszego środowiska.

W procesie ubiegania się o certyfikat zastosowaliśmy metodę 7 kroków:
1. Powołanie lokalnego komitetu – grupy roboczej,
2. Przeprowadzenie audytu ekologicznego,
3. Opracowanie kodeksu ekologicznego,
4. Opracowanie programu działań i jego wykonanie,
5. Monitoring oddziaływania na środowisko (ślad ekologiczny)
6. Akcje informacyjne i współpraca z partnerami zewnętrznymi,
7. Audyt podsumowujący

Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami, takimi, jak np.: Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Olsztyński Zakład Komunalny, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Muzeum Przyrody. Na stronach internetowych przedszkola, OCEE, na tablicach dla rodziców informowaliśmy o działaniach proekologicznych podejmowanych przez nas. Monitorowaliśmy zużycie energii, wody w naszym przedszkolu.

Działania, które podjęliśmy w roku szkolnym 2015/2016w celu uzyskania certyfikatu, obejmowały następujące zagadnienia:
I. Bioróżnorodność
• Podniesienie estetyki i funkcjonalności terenu wokół przedszkola
• Poznanie i ochrona roślin i zwierząt naszego najbliższego otoczenia
II. Żywność - odpowiedzialność
• Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
• Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania
• Uświadomienie wpływu sposobu odżywiania na zdrowie i samopoczucie człowieka