bip logo 1

NASZ ABSOLWENT

  SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA 


1. Dojrzałość fizyczna dziecka:

 • jest ogólnie sprawne ruchowo
 • posiada sprawność manualną i dobrą koordynację wzrokowo - ruchową
 • charakteryzuje się poprawnym funkcjonowaniem organów zmysłowych,jest odporne na choroby i zmęczenie

2. Dojrzałość emocjonalno – społeczna dziecka:

 • jest w znacznym stopniu samodzielne
 • chętnie i łatwo nawiązuje kontakty z nauczycielem i kolegami
 • posiada umiejętność podporządkowania się niezbędnym wymaganiom dyscypliny
 • jest obowiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na opinię nauczyciela
 • cechuje je taki stan równowagi nerwowej, która umożliwia opanowanie reakcji emocjonalnych
 • umie dokonać lub podejmuje próby samooceny i oceny zachowań innych
 • jest wrażliwe, zainteresowane obrazem (ilustracją) i tekstem, dziełami kultury

3. Dojrzałość umysłowa dziecka:

 • jest aktywne poznawczo, chce się uczyć
 • interesuje się czytaniem i pisaniem
 • dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu i środowisku, w którym żyje
 • rozporządza zasobem doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą do rozwoju pojęć
 • potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać tego, co mówi nauczyciel
 • rozumie i spełnia polecenia nauczyciela
 • posiada umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, opowiadania, wyrażania życzeń, pytań, własnych sądów, wniosków i ocen
 • jest rozbudzone twórczo w różnych dziedzinach aktywności
 • potrafi być odpowiedzialne poprzez samodzielne, rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych

4. Dojrzałość dziecka w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania:

 • umie dokonać analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej niezbędnej w procesie zróżnicowania kształtów, dźwięków, ich odpoznawania, porównywania i odtwarzania
 • posiada orientację przestrzenną, która umożliwia mu rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków położenia i proporcji wymiarów odwzorowywanych form graficznych
 • posiada umiejętność językową w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania

5. Poziom kompetencji matematycznych dziecka:

 • rozumie i umie określić stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe w praktycznym działaniu
 • potrafi sklasyfikować przedmioty według przeznaczenia, wielkości, kształtu i koloru
 • umie na konkretach dodawać i odejmować w zakresie swoich indywidualnych możliwości