bip logo 1

MISJA PRZEDSZKOLA I WIZJA JEGO DZIAŁANIA

Zapewniamy warunki do takiego kształcenia umiejętności i postaw dzieci, aby potrafiły one wykorzystać je w kolejnym etapie edukacji oraz były wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka i otoczenia. W przyjaznym środowisku i partnerskiej współpracy z rodzicami, poprzez wspomaganie w rozumieniu świata, w którym żyje człowiek, przygotowujemy dzieci do podjęcia w przyszłości roli samodzielnych, aktywnych, umiejących nawiązywać relacje z innymi i odpowiedzialnych członków ludzkiej społeczności.

Towarzyszymy dzieciom w przeżywaniu sukcesu i radzeniu sobie z porażkami. Zapewniamy im w zabawie i pracy wszechstronny rozwój oraz wyposażenie w cechy, określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, umożliwiające rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.

Podstawą naszej tożsamości i sukcesów jest profesjonalizm, dbałość o jakość, partnerstwo i innowacyjność.

WIZJA PRZEDSZKOLA

DZIECIOM, RODZICOM, PRACOWNIKOM - WSZYSTKIM - POŚWIĘCAMY TYLE CZASU, ILE GO POTRZEBUJĄ

Dzieci

 • Są bezpieczne, szczęśliwe i dobrze wychowane.
 • Wykazują się samodzielnością, odpowiedzialnością i podejmują różnorodne aktywności na rzecz własnego rozwoju.
 • Stają się twórcze, wrażliwe, odpowiedzialne, otwarte na siebie i świat, akceptujące odrębność innych.
 • Dobrze adaptują się do warunków przedszkola, potrafią zgodnie żyć i współpracować w grupie.
 • Zostały solidnie przygotowane do podjęcia obowiązków ucznia szkoły podstawowej.

 Rodzice

 • Współpracują z nauczycielami na rzecz wszechstronnego rozwoju swoich dzieci, kształtowania postaw społecznych i kultury osobistej
 • Są naszymi sojusznikami, współdecydują i angażują się w pracę na rzecz rozwoju przedszkola.
 • Uzyskują wsparcie w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb dziecka.

Nauczyciele

 • W przyjaznej atmosferze pracują z pasją, nieustannie doskonaląc swoje umiejętności, pogłębiając wiedzę i podnosząc kwalifikacje.
 • Są przewodnikami po ścieżkach wiedzy, współtowarzysząc dzieciom w zabawie.
 • Rozpoznają możliwości i umiejętności dziecka, stosują metody pracy wyzwalające samodzielne myślenie dziecka.

Dyrektor

Koordynuje działania na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci, prowadzącej ku radosnemu poznawaniu przez nie świata.

Przedszkole i jego otoczenie

 • Wyróżnia się sprawnym i nowoczesnym zarządzaniem, a pracownicy odczuwają satysfakcję ze swojej pracy.
 • Swoją estetyką, funkcjonalnością, wyposażeniem zapewnia bezpieczne i optymalne warunki realizacji zadań edukacyjnych i opiekuńczych

Szkoła podstawowa

Przyjmuje w swoje progi absolwenta przedszkola:

 • wierzącego w siebie, w swoje możliwości
 • potrafiącego znaleźć się w nowej sytuacji
 • łatwo nawiązującego kontakty z rówieśnikami i dorosłymi
 • ciekawego świata, gotowego do poznawania i odkrywania i szanowania go
 • stawiającego pytania, przewidującego skutki podejmowanych działań
 • zaangażowanego w prace, które podejmuje samodzielnie na miarę swoich możliwości, umiejętności i zainteresowań