bip logo 1

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, PROWADZONEGO OD 1 LUTEGO 2018 PRZEZ PKO BP, 

na który należy dokonywać opłat za korzystanie z usług przedszkola

11 1020 3541 0000 5502 0290 8283

 

Zakres świadczeń, wysokość i sposób dokonywania opłat za przedszkole reguluje umowa cywilnoprawna, zawierana z rodzicami każdego dziecka. Zapisy umowy wynikają z:
 
Uchwały Rady Miasta Olsztyna Nr XXVIII/409/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn.
 
Ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1985)
 
Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Olsztynie